Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
Margot Vermunt: De persoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 20148354, handelend als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent.

Cliënt: degene aan wie door Margot Vermunt-van den Bos advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van Margot Vermunt-van den Bos wordt uitgeoefend;

Artikel 2, Algemeen

Margot Vermunt-van den Bos geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis

Margot Vermunt-van den Bos behandelt op persoonlijke basis. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij Margot Vermunt-van den Bos hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Margot Vermunt-van den Bos geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Margot Vermunt-van den Bos gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt Margot Vermunt-van den Bos cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Margot Vermunt-van den Bos is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst.

Artikel 6, Intellectuele eigendom

Margot Vermunt-van den Bos behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Margot Vermunt-van den Bos noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Margot Vermunt-van den Bos verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan Margot Vermunt-van den Bos contant te geschieden aan het einde van het consult of voorafgaande aan het betreffende consult. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op Margot Vermunt-van den Bos uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten.
Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is Margot Vermunt-van den Bos gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Margot Vermunt-van den Bos heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van Margot Vermunt-van den Bos is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Margot Vermunt-van den Bos sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door Margot Vermunt-van den Bos verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Margot Vermunt-van den Bos.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Margot Vermunt-van den Bos verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Margot Vermunt-van den Bos nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Margot Vermunt-van den Bos om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Margot Vermunt-van den Bos te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. Margot Vermunt-van den Bos is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Margot Vermunt-van den Bos is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

De algemene voorwaarden zijn als PDF ‘download’ beschikbaar.


Zorgverzekeraars

Bron:    https://gewichtsconsulenten.nl/

Hoewel de informatie op deze pagina met de grootste zorgvuldigheid bijhouden, kan de BGN niet verantwoordelijk gehouden worden voor incorrecte informatie.

Vergoeding via de zorg verzekering

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (een gedeelte van) de consulten van de BGN-gewichtsconsulent vanuit de aanvullende verzekering. In onderstaand overzicht zie je welke zorgverzekeraars dat zijn. Als je op de betreffende zorgverzekeraar klikt, kun je lezen welke vergoeding er wordt gegeven. Raadpleeg bij twijfel je eigen verzekeraar of bekijk je polisvoorwaarden.

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2023, klik hieronder op de betreffende zorgverzekeraar voor meer informatie over vergoedingen.


Contact

Contact gegevens 

Bezoekadres

Zwartenbergseweg 23
4871 NN  Etten-Leur

Tel: +31 (0)6 20608557


Contactformulier

Zoek je direct antwoord, gebruik het formulier hieronder om de vraag aan Margot te stellen.  Tarieven & Vergoeding

  Investeer in jezelf

  De begeleiding kan worden aangepast aan je eigen behoefte en persoonlijke situatie.

  Een week vooraf aan ieder traject is er een vrijblijvend kennismakingsgesprekje (20 min.) om na te gaan welke soort begeleiding passend is voor jou.

  Je kunt ook met twee personen uit één gezin tegelijk begeleid worden. Het kan motiverend zijn om samen aan je eet- en leefstijl te werken. De tweede persoon kan voor de helft van het tarief deelnemen.

  0-meting € 75,00

  Kennismakingsgesprek vooraf.

  • Intakegesprek 
  • Voedingsanalyse aan de hand van je voedingsdagboek
  • Persoonlijk voedingsadvies
  • Overzicht van je metingen (BMI, gewicht, vet- en spiermassa, dagelijkse energiebehoefte)

  Losse consulten

  • Los vervolgconsult (30 minuten): € 35,00
  • Los vervolgconsult (60 minuten): € 70,00
  • Los online consult (30 minuten): € 30,00

  Trajecten

  Langere tijd regelmatige begeleiding om je eet- en leefstijl blijvend aan te passen.

  Eet- en leefstijlbegeleidingstraject
  3 maanden € 350,00

  Kennismakingsgesprek vooraf.

  • 0-meting (60 minuten)
  • 6 Vervolgconsulten (30 minuten)
  • 3 meetmomenten

  Eet- en leefstijl-begeleidingstraject
  6 maanden € 475,00

  Kennismakingsgesprek vooraf.

  • 0-meting (60 minuten)
  • 10 Opvolgconsulten (30 minuten)
  • 4 meetmomenten

  Genoemde bedragen zijn incl. btw.

  Inschrijven
  Vergoeding via de zorgverzekering

  Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (een gedeelte van) de consulten van de BGN-gewichtsconsulent vanuit de aanvullende verzekering. In onderstaand overzicht zie je welke zorgverzekeraars dat zijn. Als je op de betreffende zorgverzekeraar klikt, kun je lezen welke vergoeding er wordt gegeven. Raadpleeg bij twijfel je eigen verzekeraar of bekijk je polisvoorwaarden.

  Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2023. Klik hier voor de zorgverzekeraar voor meer informatie.


  Genieten

  Je kan genieten van eten omdat het lekker is of omdat het gezellig is om samen te eten. Ook kan lekker eten en drinken de feestvreugde verhogen bij speciale gelegenheden. Dat is belangrijk…en het kan gewoon!

  Door je bewust te worden van je eigen eetgedrag kun je prima mee blijven doen. Maar dan wel bewust en gedoseerd.

  Door enkele dagen een eet -en beweegdagboek bij te houden kijken we samen naar zaken die je wilt en kán aanpassen. Gedragsverandering duurt gemiddeld zo’n 60 dagen. Dus laat je niet ontmoedigen. Daarna wordt het een gewoonte. Jouw gewoonte.

  Vaak is de oplossing om niet alleen producten weg te laten, maar ze te vervangen door gezonde en smakelijke alternatieven. Ik help je op weg door samen te kijken naar jouw voorkeur voor smaak en voeding en waar je goede alternatieven kunt vinden. De portiegrootte kunnen we ook geleidelijk aanpassen. Dat gebeurt stapsgewijs. Honger hoef je nooit te hebben. Hoewel ik ook cliënten heb gehad die juist méér calorieën nodig bleken te hebben dan ze dachten. 


  Bewegen

  Om gezond en vitaal te blijven, of weer te worden, is bewegen heel belangrijk. Door te bewegen wordt vetmassa afgebroken en spiermassa opgebouwd.

  De spiermassa in je lichaam verbruikt veel meer energie dan vetmassa. Dus wil je op gewicht blijven, dan zal dat makkelijker gaan als je meer spieren hebt.  De energie die je via je voeding binnenkrijgt, verbrandt dan sneller en wordt niet opgeslagen als reservebrandstof in je vetweefsel.

  Mijn voedingsadvies gaat dan ook altijd samen met beweegadvies. Daarbij werk ik volgens de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Deze zijn opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  In het kort komen deze hierop neer: 

  • Volwassenen, beweeg minimaal 2,5 uur per week matig intensief
  • Kinderen, beweeg elke dag minstens 1 uur

  Een kort filmpje over nut en noodzaak van bewegen hieronder.

  Nog meer voordelen van bewegen

  • Het verbetert het humeur en geeft energie.
  • Het vermindert het risico op hart- en vaatziekten
  • Het is goed voor de bloedcirculatie, ademhaling, spieren, gewrichten en botten.
  • Het stimuleert de stofwisseling en heeft een positieve invloed op het gewicht.
  • Het verhoogt de weerstand en helpt om stress kwijt te raken.


  Goed eten

  Om gezond te blijven en gewicht te verliezen gaat het niet altijd om minder te eten maar wel om producten met waardevolle voedingsstoffen voor jouw lijf te eten. “Goed eten” dus.

  Producten zonder voedingswaarde zoals snacks, zoetwaren etc. leveren veel (lege) calorieën, maar geen voedingsstoffen. We gaan deze vervangen door gezonde en smakelijke alternatieven.

  Snel afvallen door middel van een “crash dieet” heeft geen zin, aangezien zo’n eetpatroon niet vol te houden is. Ook kan het zijn dat je vaak honger hebt en je te eenzijdig dieet, waardoor je voedingsstoffen tekort komt. 

  Het gevolg dáárvan kan weer zijn: vermoeidheid, depressie, conditieverlies, spijsverteringsklachten, hoofdpijn… Geen blijvende resultaten en een aantal minder prettige bijwerkingen.

  Daarom kies ik graag voor vers en voedzaam: een eetwijze die je vol kan houden. Een praktische manier om lekker en gezond te eten is volgens de ‘Schijf van vijf’ van het voedingscentrum.

  Deze is van toepassing voor alle soorten voedingsvoorkeuren: van vleesliefhebbers tot vegetariërs, en van buitenlandse gerechten tot ‘Hollandse pot’. We kijken samen wat bij jou past!

  Klik hieronder een kort filmpje over de schijf van vijf. 


  Werkwijze

  Afvallen of aankomen?  gezonder eten en beter in je vel komen te zitten?

  Jij stelt zelf je doelen en ik begeleid jou daarbij, zodat dit een gewoonte van je wordt en je dit zelf kan volhouden!

  De duur van een aanpassing in je eet- en leef gewoonte is gemiddeld 60 dagen.!

  Om dit vol te houden ondersteun ik je met tips, kennis en indien je daarvoor kiest, met tussentijdse metingen van bijvoorbeeld je spiermassa, gewicht, vetmassa, dagelijkse energie behoefte, BMR, BMI,  etc. Daartoe maak ik gebruik van een ‘impedantieweegschaal’. Voor het bepalen van je huidige energie inname maak ik gebruik van een eet- en beweegdagboek, dat je een aantal dagen voor de start van je begeleiding gaat bijhouden. Voordat de begeleiding kan beginnen doen we eerst een intake. Hierbij beslissen we samen of mijn begeleidingswijze bij jou doelen past.

  Als je specifieke voeding nodig hebt om medische redenen mag ik je niet begeleiden. Een arts en/of diëtist kan je in dat geval een beter passend advies geven.

  Kernwaarden bij de begeleiding zijn: “Goed eten”,  “Voldoende bewegen” en “Genieten”.

  Goed eten

  Om gezond te blijven en gewicht te verliezen gaat het er niet altijd om, minder te eten maar om producten met waardevolle voedingsstoffen voor jou lijf te eten. “Goed eten” dus. Producten zonder voedingswaarde zoals snacks, zoetwaren etc. leveren veel (lege) calorieën, maar geen voedingsstoffen.

  Bewegen

  Om gezond en vitaal te blijven, of weer te worden, is bewegen heel belangrijk. Door bewegen wordt vetmassa afgebroken en spiermassa opgebouwd. De spiermassa in je lichaam, verbruikt veel meer energie dan vetmassa. Dus wil je op gewicht blijven, dan zal dat makkelijker gaan als je meer spieren hebt. De energie die je via je voeding binnenkrijgt, verbrand dan sneller en wordt niet op geslagen als reservebrandstof in je vetweefsel.

  Genieten

  Je kan genieten van eten omdat het lekker is of omdat het gezellig is om samen te eten. Ook kan lekker eten en drinken de feestvreugde verhogen bij speciale gelegenheden. Dat is belangrijk… en het kan gewoon! Door je bewust te worden van je eigen eetgedrag kun je prima mee blijven doen. Maar dan wel bewust en gedoseerd.


  Home

  Aangesloten bij

  Gezonder eten en beter in je vel komen te zitten?

  Met de juiste aanpassingen in je eet- en leefstijl kan je dit bereiken zonder dat je een dieet hoeft te volgen.
  Jij stelt zelf je doelen en ik begeleid jou daarbij, zodat dit een gewoonte van je wordt en je dit zelf kan volhouden! 

  Om dit vol te houden ondersteun ik je met tips, kennis en indien je daarvoor kiest, met tussentijdse metingen van bijvoorbeeld je spiermassa, gewicht, vetmassa, dagelijkse energiebehoefte, BMR, BMI, etc. Voor het bepalen van je huidige energie inname maak ik gebruik van een eet- en beweegdagboek, dat je een aantal dagen voor de start van je begeleiding gaat bijhouden. Voordat de begeleiding kan beginnen plannen we eerst een kennismakingsgesprek. Hierbij beslissen we samen of mijn begeleidingswijze bij jouw doelen past.

  Kernwaarden bij de begeleiding zijn: “Goed eten”,  “Voldoende bewegen” en “Genieten”.

  Voor bedrijven hanteer ik deze zelfde kernwaarden en wordt een gezamenlijk maatwerktraject opgesteld.

  Goed eten

  Om gezond te blijven en gewicht te verliezen gaat het er niet altijd om, minder te eten maar om producten met waardevolle voedingsstoffen voor jouw lijf te eten. “Goed eten” dus. Producten zonder voedingswaarde zoals snacks, zoetwaren etc. leveren veel (lege) calorieën, maar geen voedingsstoffen.

  Alles over goede voeding

  Bewegen

  Om gezond en vitaal te blijven, of weer te worden, is bewegen heel belangrijk. Door bewegen wordt vetmassa afgebroken en spiermassa opgebouwd. De spiermassa in je lichaam, verbruikt veel meer energie dan vetmassa. Dus wil je op gewicht blijven, dan zal dat makkelijker gaan als je meer spieren hebt. De energie die je via je voeding binnenkrijgt, verbrandt dan sneller en wordt niet op geslagen als reservebrandstof in je vetweefsel.

  Hoe beweeg ik gezond

  Genieten

  Je kan genieten van eten omdat het lekker is of omdat het gezellig is om samen te eten. Ook kan lekker eten en drinken de feestvreugde verhogen bij speciale gelegenheden. Dat is belangrijk… en het kan gewoon! Door je bewust te worden van je eigen eetgedrag kun je prima mee blijven doen. Maar dan wel bewust en gedoseerd.

  Genieten wanneer het kan
  Ervaringen